Jodhabai-Palast, Fatehpur Sikri, Indien

Jodhabai-Palast, Fatehpur Sikri, Indien